Analiza potreb

Konzorcij je najprej opravil analizo nacionalnih učnih načrtov naravoslovnih predmetov ter opredelil skupne teme v partnerskih državah. Na podlagi tega je bila učiteljem naravoslovja posredovana anketa, izvedene pa so bile tudi lokalne fokusne skupine, da bi ugotovili potrebe tako učiteljev kot učencev.

To poročilo je sinteza kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, ki izhajajo iz spletne ankete in fokusnih skupin. V njem je navedena potreba po ukrepih, ki lahko pomagajo izboljšati spretnosti in kompetence ciljnih skupin, kar vodi k učinkovitejšemu in nemotenemu učenju naravoslovja.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Privacy Policy