Ανάλυση Αναγκών

Η κοινοπραξία ανέλυσε αρχικά τα εθνικά αναλυτικά προγράμματα των φυσικών επιστημών και εντόπισε τα κοινά θέματα σε όλες τις χώρες. Με βάση τα κοινά αυτά θέματα, διενεργήθηκε έρευνα με εκπαιδευτικούς φυσικών επιστημών με στόχο τον εντοπισμό των προκλήσεων και αναγκών τόσο των ιδίων όσο και των μαθητών τους.

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, που προέκυψαν από την έρευνα και υποδεικνύει την ανάγκη παρέμβασης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ομάδων-στόχων, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο αποτελεσματική και ομαλή διδασκαλία και εκμάθηση των φυσικών επιστημών.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Privacy Policy