Μεθοδολογία

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία του ΟΤΑ, αποτελεί τη βάση των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν και επικεντρώνεται σε δύο βασικές αρχές: το Μοντέλο Τριών Σταδίων και την προσέγγιση STEAM. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία της επιστήμης στην κοινωνία, προάγοντας την τέχνη ως εργαλείο για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και ενθαρρύνοντας μια μαθητοκεντρική και πιο πρακτική προσέγγιση.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία επιδιώκει να ενισχύσει το ενδιαφέρον και το κίνητρο των μαθητών για τις φυσικές επιστήμες, αποδεικνύοντας ότι αποτελούν μέρος της πραγματικής καθημερινής ζωής.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Privacy Policy