Πρόοδος στη Διαδικτυακή Διδασκαλία

Η Επιστήμη μέσω της Τέχνης

Το έργο OTA (Online Teaching Advancement) στοχεύει:

  • Να δημιουργήσει μια μεθοδολογία ανοικτής μάθησης για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέσω της τέχνης
  • Να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν σε επίσημα περιβάλλοντα με τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά σε ένα διαδικτυακό και μη περιβάλλον
  • Να καταστήσει τη διδασκαλία φυσικών επιστημών πιο ελκυστική και να δημιουργήσει θετικές μαθησιακές εμπειρίες, προωθώντας την αξία της Επιστήμης και της Τέχνης και βελτιώνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα και την ένταξη των μαθητών στο σχολείο και την κοινότητά τους. 

Οι οργανισμοί-εταίροι από τη Σλοβενία, τη Φινλανδία, την Ιταλία και την Κύπρο διεξήγαγαν αρχικά ανάλυση αναγκών και στη συνέχεια ανέπτυξαν σχετική εκπαιδευτική μεθοδολογία και 101 σχέδια μαθήματος, που συνδυάζουν Μαθηματικά, Φυσική ή Χημεία με την Τέχνη.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Privacy Policy